1. Begrippen

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Samobiel aan de Gebruiker.

Boekingskosten: De Boekingskosten worden als onderdeel van de Ritprijs vermeld op het Platform. De Boekingskosten zijn per geboekte rit door de Passagier verschuldigd. De Boekingskosten komen toe aan Samobiel.

Chauffeur: De Gebruiker die in zijn auto Passagiers wil vervoeren c.q. vervoert in het kader van een met die Passagier te sluiten Samenreisovereenkomst.

Diensten: de in artikel 3 Algemene voorwaarden omschreven diensten die Samobiel aan de Gebruiker verleent.

Dienstverleningsovereenkomst: De tussen de Gebruiker en Samobiel gesloten overeenkomst uit hoofde waarvan Samobiel de Gebruiker tegen betaling de Diensten verleent.

Gebruiker: De Chauffeur of Passagier waarmee Samobiel een Dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten.

Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden c.q. gedragsregels waaraan Gebruikers zich bij het gebruik van het Platform en in het kader van de uitvoering van een Samenreisovereenkomst dienen te houden. De gebruiksvoorwaarden staan gepubliceerd op het Platform. Samobiel kan de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aanpassen, waarna te allen tijde de meest recente versie geldt. Van een aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden stelt Samobiel de Gebruiker op de hoogte.

Kilometervergoeding: De Kilometervergoeding wordt als onderdeel van de Ritprijs vermeldt op het Platform. De Kilometervergoeding is per rit door de Passagier verschuldigd. De Kilometervergoeding komt gedeeltelijke toe aan Samobiel en gedeeltelijk aan de Chauffeur. Het aan de Chauffeur toekomende deel van de Kilometervergoeding dient ter gedeeltelijke dekking van de autokosten van de Chauffeur.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Passagier: Degene die met een Chauffeur wil meerijden c.q. meerijdt in het kader van een met de Chauffeur te sluiten Samenreisovereenkomst.

Platform: Het via het internet voor een Gebruiker toegankelijk platform waarop Gebruikers ritten kunnen aanbieden en kunnen aanvragen.

Ritadministratie: de administratie van geboekte en uitgevoerde ritten als bedoeld in artikel 9 Algemene voorwaarden.

Ritprijs: de totale door de Passagier te betalen prijs per rit, bestaande uit de Kilometervergoeding en de Boekingskosten.

Samenreisovereenkomst: de overeenkomst tussen een Chauffeur en een Passagier, op grond waarvan de Passagier tegen betaling mee kan rijden met de Chauffeur. Per rit gaan de Chauffeur en de Passagier een Samenreisovereenkomst aan.

Samobiel: Samobiel B.V.

Vergoedingen: de Kilometervergoeding, Ritprijs en Boekingskosten.

Website: http://www.samobiel.nl

 

2. Identiteit Samobiel

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Samobiel B.V.

Statutair gevestigd te Utrecht

Bezoekadres: Mariaplaats 4B, 3511 LH Utrecht

Telefoonnummer: +31 (0)302155080

Emailadres: info@samobiel.nl

Website: http://www.samobiel.nl

KvK-nummer: 63586045

 

3. Dienstverlening door Samobiel

3.1 De dienstverlening van Samobiel heeft tot doel de bereikbaarheid van dorpen en plattelandsgemeenten te vergroten. Zij wil daartoe Gebruikers met elkaar in contact laten komen, zodat Passagiers mee kunnen rijden met ritten die Chauffeurs voor zichzelf maken. De dienstverlening van Samobiel is expliciet niet bedoeld om Chauffeurs in staat te stellen om als economische activiteit (in het kader van een beroep of bedrijf) personenvervoer aan te bieden, althans aan Passagiers te leveren als bedoeld in de in van de Wet Personenvervoer 2000.

3.2 De dienstverlening door Samobiel aan de Gebruiker omvat de volgende Diensten:

  • Samobiel verschaft aan de Gebruiker toegang tot en de mogelijkheid van gebruik van het Platform op de Website. Het Platform, in combinatie met de daaraan gekoppelde door Samobiel te leveren sms-dienst, stelt Gebruikers in staat om onderling afspraken te maken over het meerijden van een Passagier met een Chauffeur en zo tot een Samenreisovereenkomst te komen;
  • Samobiel verzorgt voor de Gebruikers de financiële afwikkeling ten aanzien van de door de Passagier aan de Chauffeur verschuldigde Kilometervergoeding en de aan Samobiel verschuldigde Boekingskosten. Zij int de Vergoedingen, waaronder de Kilometervergoeding, bij de Passagier en betaalt aan de Chauffeur het hem toekomende gedeelte van de Kilometervergoeding.

3.3 De dienstverlening door Samobiel houdt expliciet niet het volgende in:

  • Samobiel treedt niet op als bemiddelaar bij de totstandkoming van een Samenreisovereenkomst. Samobiel biedt Gebruikers door middel van het Platform de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en Samenreisovereenkomsten met elkaar te sluiten, maar bemiddelt niet namens een van hen bij de totstandkoming daarvan. De Samenreisovereenkomst komt tot stand tussen Gebruiker en Passagier. Samobiel is geen partij bij de Samenreisovereenkomst en is niet betrokken bij, noch verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de Samenreisovereenkomst;
  • Samobiel biedt geen vervoersdiensten aan. Zij voorziet slechts in dienstverlening die het voor Gebruikers mogelijk maakt om zelf afspraken over vervoer te maken.

 

4. Verplichtingen Gebruiker

4.1 De Gebruiker is Verplicht om de Dienstverleningsovereenkomst, de Algemene voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden na te leven.

4.2 Het is de Chauffeur verboden om de dienstverlening door Samobiel en het Platform te gebruiken om als economische activiteit Samenreisovereenkomsten met Passagiers te sluiten en Passagiers te vervoeren.

4.3 Afrekening van de op grond van de Samenreisovereenkomst door Passagier aan Chauffeur verschuldigde Kilometervergoeding, vindt plaats via Samobiel. Het is Chauffeur verboden om met Passagier een aanvullende vergoeding overeen te komen.

 

5. Aanmelding en totstandkoming Dienstverleningsovereenkomst

5.1 Door het verzenden van het aanmeldformulier op de Website, aanvaardt de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.

5.2 Samobiel bevestigt de Gebruiker zo spoedig mogelijk de ontvangst van het aanmeldformulier.

5.3 Indien de Gebruiker minderjarig is, neemt Samobiel de aanmelding pas in behandeling nadat zij van een ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger een ondertekende verklaring heeft ontvangen, dat zij met de aanmelding instemt. De ouder c.q. vertegenwoordiger vermeldt daarbij zijn/haar telefoonnummer.

5.4 De Dienstverleningsovereenkomst komt tot stand indien en zodra Samobiel de aanmelding van de Gebruiker heeft aanvaard. Deze aanvaarding vindt plaats door verzending door Samobiel aan de Gebruiker van een verklaring van de aanvaarding.

 

6. Herroepingsrecht

6.1 De Gebruiker kan de Dienstverleningsovereenkomst zonder opgave van reden ontbinden tot een termijn van14 dagen is verstreken vanaf de dag waarop de Dienstverleningsovereenkomst is gesloten.

6.2 Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Samobiel.

6.3 Als Samobiel de melding van herroeping door de Gebruiker op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

6.4 Door het inroepen van het herroepingsrecht, eindigt de Dienstverleningsovereenkomst.

 

7. Privacy en persoonsgegevens

7.1 In het kader van de aanmelding van een Gebruiker, dient de Gebruiker een aantal op het aanmeldformulier gevraagde (persoons)gegevens aan Samobiel te verstrekken. Het gaat daarbij om naam, adres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer, e-mailadres en (facultatief) bankrekeninggegevens. In het geval een Gebruiker zich beschikbaar stelt als Chauffeur, dient hij tevens informatie te verstrekken over de auto, waaronder het merk, type en de kleur van de auto, het aantal zitplaatsen en het kenteken.

7.2 Door het invullen van de in artikel 7.1 genoemde (persoons)gegevens op het aanmeldformulier en de verzending van het aanmeldformulier, alsmede door latere toezending van andere (persoons)gegevens verleent de Gebruiker aan Samobiel toestemming om deze gegevens te verwerken, waaronder in ieder geval valt het verzamelen, opslaan en het gebruiken van de gegevens, alsmede het verstrekken van de gegevens als bedoeld in en aan de artikel 7.4 en 7.5 genoemde derden.

7.3 Samobiel gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst, alsmede ten behoeve van het opmaken van statistieken die Samobiel zowel intern als extern gebruikt. De gegevens worden onder meer gebruikt om contact met de Gebruiker op te kunnen nemen in het kader van de dienstverlening (waaronder de sms-dienst), om de financiële afwikkeling van een Samenreisovereenkomst te verzorgen en om Gebruiker te kunnen informeren over veranderingen in bijvoorbeeld het Platform, de Gebruiksvoorwaarden en de dienstverlening in algemene zin. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de Vergoedingen te kunnen innen. 

7.4 De volgende (persoons)gegevens, worden door Samobiel aan andere Gebruikers kenbaar gemaakt, via het Platform, dan wel, aan een Gebruiker persoonlijk bij bevestiging van de totstandkoming van een Samenreisovereenkomst:

  • De naam van de Gebruiker;
  • Het mobiele telefoonnummer van de Gebruiker;
  • De onder 7.1 bedoelde gegevens van de auto van een Chauffeur.

7.5 In het geval dat de Passagier een minderjarige is, verstrekt Samobiel het mobiele telefoonnummer van de Chauffeur door middel van een sms aan de ouders c.q.vertegenwoordigers van de Passagier.

7.6 De persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen in een beveiligde omgeving.

7.7 Zonder toestemming daartoe van de Gebruiker, verstrekt Samobiel de persoonsgegevens niet aan derden, behoudens de gegevens genoemd in artikel 7.4 en 7.5 op de in die artikelen genoemde wijzen. Samobiel zal de persoonsgegevens niet aan derden verkopen en niet gebruiken voor marketing via derden.

 

8. Vergoedingen

8.1 De Passagier is slechts gehouden tot betaling van de Ritprijs, indien de rit daadwerkelijk is uitgevoerd. Indien een gereserveerde rit wordt geannuleerd, is de Passagier de Ritprijs niet verschuldigd.

8.2 De Passagier betaalt de volledige Ritprijs aan Samobiel. Daarvan komen de Boekingskosten geheel aan Samobiel toe. De Kilometervergoeding komt voor 60% aan de Chauffeur toe en voor 40% aan Samobiel.

 

9. Ritadministratie

9.1 Samobiel houdt bij welke ritten een Gebruiker heeft gemaakt en derhalve welke Ritprijs de Gebruiker uit hoofde van de uitgevoerde ritten verschuldigd is, dan wel op betaling van welke Kilometermetervergoeding de Gebruiker recht heeft.

9.2 De Ritadministratie is voor de Gebruiker te allen tijde in te zien via het Platform.

9.3 De Ritadministratie is bindend voor Gebruikers. Indien de Gebruiker een vermeende onjuistheid in de Ritadministratie constateert, dient hij Samobiel daarover zo spoedig mogelijk schriftelijk en onder opgave van de reden van de betwisting te informeren. Slechts indien alle bij een specifieke rit betrokken partijen – Chauffeur en Passagier – overeenstemming hebben bereikt over een benodigde aanpassing van de Ritadministratie, is Samobiel gehouden om de Ritadministratie dienovereenkomstig aan te passen.

 

10. Afrekening Vergoedingen

10.1 Per kalenderkwartaal maakt Samobiel op basis van haar Ritadministratie een afrekening op van het totale saldo. Is sprake van een negatief saldo, dan is de Gebruiker gehouden dat negatieve saldo, op basis van de daarvoor door Samobiel te versturen factuur aan Samobiel te voldoen. Is sprake van een positief saldo, dan zal Samobiel het positieve saldo aan de Gebruiker betalen, op basis van een daarvoor door Samobiel te versturen factuur.

10.2 Door de Gebruiker verschuldigde bedragen, dienen binnen 21 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

10.3 Facturen worden door Samobiel per e-mail aan de Gebruiker verstrekt.

10.5 Samobiel voldoet een aan de Gebruiker toekomend bedrag door middel van een girale overboeking. De Gebruiker dient Samobiel daartoe van zijn rekeninggegevens te voorzien. Indien deze rekeninggegevens reeds bij Samobiel bekend zijn, zal zij de vergoeding binnen 21 dagen na de factuurdatum voldoen. Zijn de rekeninggegevens nog niet bekend, dan zal zij de vergoeding betalen binnen 21 dagen, nadat de rekeninggegevens aan haar zijn doorgegeven.

10.6 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem opgegeven rekeninggegevens en is verplicht om wijzigingen ten aanzien daarvan tijdig aan Samobiel door te geven. In geval van betaling op een onjuist doorgegeven rekening en in geval van betaling door Samobiel op de haar bekend gemaakte rekening vóórdat een wijziging ter zake aan haar is doorgegeven, geldt de betaling als bevrijdende betaling door Samobiel.

10.7 Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Samobiel (schriftelijk, dan wel per e-mail) is gewezen op de te late betaling en de Gebruiker nog een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Samobiel gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

11. Duur Dienstverleningsovereenkomst

11.1 De Dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.

 

12. Beëindiging Dienstverleningsovereenkomst

12.1 Gebruiker is bevoegd de Dienstverleningsovereenkomst op ieder moment op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan schriftelijk, dan wel per e-mail.

12.2 Samobiel is bevoegd om de Dienstverleningsovereenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden indien Gebruiker één of meer verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst niet nakomt. Een voorafgaande ingebrekestelling is niet vereist.

12.3 Indien Samobiel tweemaal (of vaker) signalen hebben bereikt van overtreding door de Gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden, dan is zij bevoegd om de Dienstverleningsovereenkomst om die reden met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.

 

13. Gevolgen beëindiging Dienstverleningsovereenkomst

13.1 Na beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst maakt Samobiel een eindafrekening op conform artikel 10.2. Beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst laat de verplichting tot betaling door de Gebruiker en/of Samobiel van hetgeen hij /zij conform die eindafrekening verschuldigd is onverlet.

13.2 Voor zover na de datum waarop de Dienstverleningsovereenkomst eindigt nog ritten staan ingepland, informeert Samobiel de daarbij betrokken Gebruikers over het einde van de Dienstverleningsovereenkomst. Tenzij Samobiel en die Gebruikers anders overeenkomen, zal Samobiel geen zorg meer dragen voor de financiële afwikkeling tussen Gebruikers met betrekking tot die rit(ten) gesloten Samenreisovereenkomst(en). Dat betekent dat indien de Gebruikers de rit en daarmee de Samenreisovereenkomst alsnog willen uitvoeren, zij onderling voor de financiële afwikkeling – en daarmee voor betaling door de Passagier aan de Chauffeur van het de Chauffeur toekomende deel van de Kilometervergoeding – zorg dienen te dragen. De Chauffeur verkrijgt in dat geval geen enkel aanspraak op Samobiel ten aanzien van de Kilometervergoeding.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1 Samobiel is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de Gebruiker de Website c.q. het Platform gebruikt en is evenmin verantwoordelijk voor de uitvoering van de Samenreisovereenkomsten door Gebruikers.

14.2 Samobiel is niet aansprakelijk voor enige schade van een Gebruiker dan wel een derde die verband houdt met het gebruik door een Gebruiker van het Platform of met (de uitvoering van) een Samenreisovereenkomst.

14.3 Samobiel is niet aansprakelijk voor financiële dan wel fiscale gevolgen voor een Gebruiker van (de uitvoering van) de Samenreisovereenkomst(en).

 

15. Vrijwaring

15.1 Gebruiker vrijwaart Samobiel voor alle schade die Samobiel lijdt doordat de Gebruiker in strijd handelt met de Wet personenvervoer 2000.

 

16. Eenzijdige wijziging

16.1 Samobiel is bevoegd om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarbij tussen Samobiel en de Gebruiker te allen tijde de meest actuele versie van de Algemene voorwaarden geldt. De Gebruiker wordt in ieder geval via het Platform over een dergelijke wijziging geïnformeerd.